سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر همکاری‌ حوزه‌ و دانشگاه‌  
مسؤول‌ گروه‌ علوم‌ اجتماعی‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
مؤسسه‌ آموزشی‌ پژوهشی‌ امام‌ خمینی‌(ره‌)  
معاونت‌ پژوهشی‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه امام خميني(ره) 
مسئول گروه علوم قرآني 
1360/07/01 
1379/03/31 
علمی و اجرائی 
تدریس 
مؤسسه‌ در راه‌ حق‌  
مدرس 
 
 
جامعه‌شناسى 
تدریس 
مؤسسه‌ امام‌ خميني‌(ره‌)  
مدرس 
1360/07/01 
ادامه دارد 
علوم قرآني 
تدریس 
مركز تخصصي تفسير حوزه 
مدرس 
 
 
علوم قرآن 
تدریس 
مركز تخصصي تبليغ حوزه 
مدرس 
 
 
جامعه شناسي و علوم قرآن 
تدریس 
پژوهشكده حوزه و دانشگاه 
مدرس 
 
 
تحقيق و پژوهش